Krzysztof Łapiński – Wiceprezes Zarządu IPAG

Krzysztof ŁapińskiAbsolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002-2016 ekspert Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Od 2017 roku Wiceprezes Zarządu Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. Zajmuje się badaniami koniunktury gospodarczej oraz opracowywaniem kwartalnych i rocznych prognoz makroekonomicznych IPAG. Specjalizuje się w zagadnieniach ekonomicznych dotyczących turystyki, handlu elektronicznego, cloud computingu i robotyzacji przedsiębiorstw. Zajmuje się także oceną ryzyka inwestycyjnego w branżach polskiej gospodarki oraz analizą sektorów niewyodrębnionych formalnie w klasyfikacjach i statystykach gospodarczych. Autor bądź współautor ponad 100 raportów badawczych.

krzysztof.lapinski@ipag.org.pl

Wybrane publikacje:

 1. Jacek Fundowicz, Krzysztof Łapiński, Bohdan Wyżnikiewicz, Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw (III edycja raportu), IPAG, Warszawa 2019
 2. Jacek Fundowicz, Krzysztof Łapiński, Bohdan Wyżnikiewicz, Dorota Wyżnikiewicz, Szara strefa 2019, IPAG, Warszawa, Marzec 2019
 3. Jacek Fundowicz, Krzysztof Łapiński, Bohdan Wyżnikiewicz, Szara strefa 2018, IPAG, Warszawa, Marzec 2018
 4. Jacek Fundowicz, Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz, Szara strefa w polskiej gospodarce w 2016 roku, IBnGR, Warszawa 2016
 5. Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz, Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw (II edycja raportu), IBnGR, Warszawa 2015
 6. B. Wyżnikiewicz (red.), Ł. Ambroziak, J. Fundowicz, T. Kalinowski, K. Łapiński, M. Peterlik, Współpraca gospodarcza Polska – Niemcy, IBnGR we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce , Warszawa 2014
 7. Jacek Fundowicz, Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz, Podatek akcyzowy w przemyśle tytoniowym – studium efektywności systemu, IBnGR, Warszawa 2013
 8. Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz, Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych, IBnGR, Warszawa 2012
 9. J. Garczarczyk (red.), J. Fundowicz, K. Łapiński, "Załamanie rynku kapitałowego 2008 roku a kryzys gospodarczy", Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, CeDeWu, 2009
 10. Krzysztof Łapiński, Bohdan Wyżnikiewicz, Cloud Computing - wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski, Warszawa 2011
 11. Krzysztof Łapiński, Bohdan Wyżnikiewicz, Cloud computing: Flexibility Efficiency Security (Poland Cloud Economic Impact Study), Warsaw 2011
 12. Krzysztof Łapiński, Bohdan Wyżnikiewicz, Cloud Computing – elastyczność, efektywność, bezpieczeństwo, Warszawa 2011
 13. S. Szultka (red.), A. Borowicz, M. Pieńkowski, M. Rybacka, S. Szultka, J. Teleżyńska-Gajewska, K. Łapiński, Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza, IBnGR, Gdańsk 2010
 14. Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, "Krajowe i regionalne wzorce koniunktury gospodarczej w Polsce. Wyniki badań koniunktury gospodarczej prowadzonych przez IBnGR w latach 2001-2006", [w:] Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, nr 80, Warszawa 2008.
 15. Krzysztof Łapiński, "Development of Foreign Trade and Mirror FDI. Poland and Italy." referat na seminarium pt. Economic conditions and prospects in Italy and Poland, Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE), Rzym, 13 maja 2008 r.
 16. Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, "National and Regional Patterns of Business Cycle in Poland. The Results of Monthly Business Cycle Research in 2001-2005", referat prezentowany na 28-ej Konferencji CIRET, Rzym, Wrzesień 2006.
 17. Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Katarzyna Rosiak, "Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty prognozowania makroekonomicznego metodą rachunkowości narodowej", [w:] J. Garczarczyk (red.), "Rynek usług finansowych a rozwój gospodarki. Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury", Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005.
 18. Jacek Fundowicz, Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz, "Regional Differentiation of Business Cycles in Poland 1999-2004", Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, nr 75, Warszawa 2005; także [w:] Statistics in Transition, Vol. 7, Number 2, GUS, wrzesień 2005.
 19. Krzysztof Łapiński, Bohdan Wyżnikiewicz, "Sytuacja ekonomiczna hotelarstwa w Polsce. Konkurencja w branży na polskim rynku" [w:] "Hotelarstwo w Polsce. Stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do Unii Europejskiej", red. Janusz Merski, Czesław Witkowski, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2004.
 20. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Maciej Grabowski, Jacek Fundowicz, Krzysztof Łapiński, Marcin Nowicki, Marcin Peterlik, Stanisław Umiński, "Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw", UKIE, Warszawa 2003.
 21. Krzysztof Łapiński, "Koniunktura gospodarcza w Polsce w wybranych sektorach gospodarki. [w:] Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce.", pod redakcją K. Piecha i S. Pangsy-Kanii, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, listopad 2003.

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl