dr Bohdan Wyżnikiewicz – Prezes Zarządu IPAG

dr Bohdan WyżnikiewiczEkonomista i statystyk, dr nauk ekonomicznych, były stypendysta Fulbrighta w USA. Były prezes Głównego Urzędu Statystycznego, wieloletni wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Pracował w Sekretariacie Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, był konsultantem Banku Światowego. Wykładowca gościnny na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Gdańskim, w Szkole Głównej Handlowej, Collegium Civitas i w innych uczelniach. Był arbitrem w Sądzie Polubownym przy KNF. Członek Komitetu Prognoz PAN, Ekspert Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP od lat 90., zastępca Redaktora Naczelnego miesięcznika naukowego Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. Współpracował z wieloma krajowymi i zagranicznymi instytucjami, zasiadał w organach doradczych kilku ministerstw Kierował zespołami badawczymi, jest autorem dwóch książek i autorem lub współautorem kilkuset raportów i artykułów. Komentator i publicysta gospodarczy.

bohdan.wyznikiewicz@ipag.org.pl

Wybrane publikacje:

 1. Bohdan Wyżnikiewicz, "Dlaczego jedni są bogaci a inni nie", Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2021
 2. Bohdan Wyżnikiewicz, "Wysoka cena prawdy w statystyce", [w:] Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 2021, vol. 66, 1, 49–56, GUS
 3. Bohdan Wyżnikiewicz, "Dlaczego jedni są bogaci, a inni biedni", [w:] E. Adamowicz, H. Ćwikliński (red.) "Gospodarka bez ekonoma", Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020
 4. Jacek Fundowicz, Krzysztof Łapiński, Bohdan Wyżnikiewicz, Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw (III edycja raportu), IPAG, Warszawa 2019
 5. Bohdan Wyżnikiewicz, "Konkurencyjność polskiej gospodarki i jej perspektywy na tle strefy euro", w: Z. Szpringer, [red. nauk.] Strefa euro - szanse i zagrożenia dla Polski, Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu nr 9(59), Warszawa 2019
 6. Bohdan Wyżnikiewicz, ”Etyczne aspekty zróżnicowania dochodów”, Annales Etyka w Życiu Gospodarczym, Tom 22 Nr 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2019
 7. Bohdan Wyżnikiewicz, "Do we measure shadow economy correctly?", Wiadomości Statystyczne nr 3, marzec 2019
 8. Jacek Fundowicz, Krzysztof Łapiński, Bohdan Wyżnikiewicz, Dorota Wyżnikiewicz, Szara strefa 2019, IPAG, Warszawa, Marzec 2019
 9. Bohdan Wyżnikiewicz,”Statistics and Ethics”, Annales Ethics in Economic Life, Vol 21 No. 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2018
 10. Jacek Fundowicz, Krzysztof Łapiński, Bohdan Wyżnikiewicz, Szara strefa 2018, IPAG, Warszawa, Marzec 2018
 11. Bohdan Wyżnikiewicz, ”Zmiany rozkładu dochodów w krajach Unii Europejskiej: tendencje i projekcja”, [w:] Jerzy Kleer, Konrad Prandecki, [red. nauk.] „Zróżnicowanie dochodowe i społeczne Europy”, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Polska Akademia Nauk, Warszawa 2017.
 12. Bohdan Wyżnikiewicz, "Produkt krajowy brutto jako przedmiot krytyki", Wiadomości Statystyczne nr 3, marzec 2017
 13. Bohdan Wyżnikiewicz, "Pułapka średniego dochodu nieporozumieniem teoretycznym?", [w:] Andrzej Kondratowicz (red.), "Kapitalizm. Fakty i iluzje", TEP, 2016.
 14. Jacek Fundowicz, Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz, Szara strefa w polskiej gospodarce w 2016 roku, IBnGR, Warszawa 2016
 15. Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz, Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw (II edycja raportu), IBnGR, Warszawa 2015
 16. Bohdan Wyżnikiewicz, "Potencjał ekonomiczny Europy i zdolności jego wykorzystania", [w:] "Dokąd zmierza Europa?", Przyszłość: Świat-Europa-Polska Nr 2/32/2015, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Polska Akademia Nauk, Warszawa 2015.
 17. Bohdan Wyżnikiewicz, "Statystyka a etyka", [w:] "Etyka w życiu gospodarczym", Annales, Tom 18, nr 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2015
 18. Bohdan Wyżnikiewicz, "Realność trwałego i zrównoważonego rozwoju - perspektywa 2050 roku", [w:] Bogdan Galwas, Bohdan Wyżnikiewicz (red. nauk.), "Czy kryzys światowych zasobów?", Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Polska Akademia Nauk, Warszawa 2014.
 19. B. Wyżnikiewicz (red.), Ł. Ambroziak, J. Fundowicz, T. Kalinowski, K. Łapiński, M. Peterlik, Współpraca gospodarcza Polska – Niemcy, IBnGR we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, Warszawa 2014
 20. Bohdan Wyżnikiewicz, "Polskie MSP na drodze ku nowoczesności", Raport z wyników badania przygotowanego przez Konfederację Lewiatan, IBnGR, Warszawa 2013
 21. Jacek Fundowicz, Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz, Podatek akcyzowy w przemyśle tytoniowym – studium efektywności systemu, IBnGR, Warszawa 2013
 22. Bohdan Wyżnikiewicz, Jacek Łapiński, "Sytuacja mikroprzedsiębiorstw i ich reakcje na kryzys ekonomiczny", [w:] Anna Tarnawa, Paulina Zadura-Lichota (red.), "Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011", PARP, Warszawa 2012.
 23. M. Czerwińska, A. Hildebrandt, M. Stompór, P. Susmarski, M. Tarkowski, M. Wojtysiak, B. Wyżnikiewicz, Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Sztumskim, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, PBS Spółka z o.o., Gdańsk, Sopot 2012
 24. Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz, Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych, IBnGR, Warszawa 2012
 25. Bohdan Wyżnikiewicz, "Statystyka przyjazna odbiorcom", [w:] "Statystyka w Służbie Publicznej. Wyzwania XXI w.", Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2011.
 26. Aneta Zwolińska, Bohdan Wyżnikiewicz, "Länderbericht Polen", [w:] Tobias Wangermann, Helmut Reifeld (red.) "Netzpolitik aus internationaler perspektive", Konrad-Adenauer-Stiftung, Sankt Augustin/Berlin 2011.
 27. Krzysztof Łapiński, Bohdan Wyżnikiewicz, Cloud Computing - wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski, Warszawa 2011
 28. Krzysztof Łapiński, Bohdan Wyżnikiewicz, Cloud computing: Flexibility Efficiency Security (Poland Cloud Economic Impact Study), Warsaw 2011
 29. Krzysztof Łapiński, Bohdan Wyżnikiewicz, Cloud Computing – elastyczność, efektywność, bezpieczeństwo, Warszawa 2011
 30. Bohdan Wyżnikiewicz, "Mikro- i mali przedsiębiorcy w liczbach", [w:] Sebastian Wiśniewski (red.), "Mikro jest piękne" (materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Gospodarki Narodowej Senatu RP we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich i Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową), Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, Kancelaria Senatu 2010.
 31. Bohdan Wyżnikiewicz, "Cykle koniunkturalne a zawieranie niedozwolonych porozumień", [w:] Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel (red.), "Zmiany w polityce konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch dekad", UOKiK, Warszawa 2010.
 32. J. Fundowicz, B. Wyżnikiewicz, "Ex-post Assessment of Crisis Prediction Ability of Business Cycle Indicators", referat na 30 konferencję CIRET: Real-time monitoring and forecasting, Nowy Jork 2010
 33. B. Wyżnikiewicz (red.), A. Hildebrandt, M. Nowicki, M. Peterlik, P. Susmarski, J. Szomburg Jr., M. Tarkowski, Prognozy i scenariusze do 2020 r. - raport podsumowujący II etap badania pt. „Stan obecny i prognoza zmian oraz kierunków rozwoju gospodarki i rynku pracy w województwie pomorskim”, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2010
 34. Bohdan Wyżnikiewicz, "Ewolucja rozkładu dochodów w transformacji", [w:] Elżbieta Adamowicz (red.), "Transformacja po latach", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 35. Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz, "Wybrane problemy badania koniunktury w czasach kryzysu", [w:] Józef Garczarczyk (red.), "Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza", CeDeWu, 2009.
 36. Bohdan Wyżnikiewicz, "Tajemnica statystyczna w praktyce", [w:] "Tajemnica statystyczna w postępowaniu karnym", Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych, Rok XIII: 2009, Wydanie specjalne, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2009.
 37. Bohdan Wyżnikiewicz, "Konkurencyjność MŚP", [w:] "Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008" pod redakcją A. Żołnierskiego, PARP 2009.
 38. Bohdan Wyżnikiewicz, "Kryzys a polska gospodarka w 2009 roku", Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 1 (708), styczeń 2009.
 39. Jacek Fundowicz, Bohdan Wyżnikiewicz: "Weekly Business Cycle Barometer. Methodology and Results", referat na 29 konferencję CIRET: Business Tendency Surveys and Policy Formulation, Santiago, Chile, 8-11 października 2008.
 40. Bohdan Wyżnikiewicz, "Etyka w ekonomicznych badaniach naukowych", [w:] "Etyka w życiu gospodarczym" Tom 11, nr 2, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2008 r.
 41. Jacek Fundowicz, Bohdan Wyżnikiewicz: "Badania koniunktury metodą tygodniowego barometru - metodologia i wyniki analiz", [w:] Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, nr 80, Warszawa 2008.
 42. Mieczysław Błoński, Bohdan Wyżnikiewicz, "Gdzie jesteśmy? Rzut oka na miejsce Polski w rankingach gospodarczych", [w:] Jan Winiecki (red.), "Dlaczego inne kraje nas przeganiają. Którędy do dobrobytu", Wolters Kluwer Polska - OFICYNA 2007.
 43. Agnieszka Gajecka, Bohdan Wyżnikiewicz, "Wpływ cech demograficznych i społecznych respondentów na postrzeganie najważniejszych kwestii w stosunkach polsko-niemieckich", [w:] Wawrzyniec Konarski (red), Niemcy - Polska coraz bliżej, Wydawnictwo Media Foran, Warszawa 2007.
 44. Wojciech Wiszniewski, Bohdan Wyżnikiewicz, "L'educazione all'impresa nel sistema scolastico polacco", Impresa & Stato: Rivista della Camera di Commercio di Milano, N.78, aprile 2007.
 45. Bohdan Wyżnikiewicz, "Polskie zespoły naukowe w Szóstym Programie Ramowym Unii Europejskiej", Zeszyty naukowe, nr 42, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego, Warszawa 2007.
 46. Bohdan Wyżnikiewicz, "Critical Assessment of the Conventional Approach to Productivity Measurement Resulting from the SNA", 31st CEIES Seminar "Are We Measuring Productivity Correctly?", Rzym, październik 2006.

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl