Jacek Fundowicz – Wiceprezes Zarządu IPAG

Jacek FundowiczEkonomista, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2002 obronił pracę magisterską w katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. W latach 2002-2016 pracownik warszawskiego oddziału Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, gdzie zajmował się m. in. analizami branżowymi i sektorowymi, gospodarczą oceną skutków nowych regulacji prawnych, badaniem koniunktury gospodarczej (m. in. metodą tygodniowego barometru koniunktury), analizami ryzyka inwestycyjnego w polskiej gospodarce, a także związków giełdy z gospodarką. Członek zespołu opracowującego kwartalne prognozy makroekonomiczne. Od 2017 roku Wiceprezes Zarządu Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych Fundacja Naukowa. Autor i współautor kilkudziesięciu raportów dotyczących ryzyka inwestycyjnego, ocen bieżącej i prognozowanej koniunktury gospodarczej, wybranych zagadnień funkcjonowania wielu sektorów i branż gospodarki, kilkunastu artykułów w prasie codziennej na temat sytuacji w gospodarce oraz kilkunastu artykułów naukowych. Felietonista Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet.

jacek.fundowicz@ipag.org.pl

Wybrane publikacje:

 1. Jacek Fundowicz, Krzysztof Łapiński, Bohdan Wyżnikiewicz, Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw (III edycja raportu), IPAG, Warszawa 2019
 2. Jacek Fundowicz, Krzysztof Łapiński, Bohdan Wyżnikiewicz, Dorota Wyżnikiewicz, Szara strefa 2019, IPAG, Warszawa, Marzec 2019
 3. Jacek Fundowicz, Krzysztof Łapiński, Bohdan Wyżnikiewicz, Szara strefa 2018, IPAG, Warszawa, Marzec 2018
 4. Jacek Fundowicz: Innowacyjność krajowego przemysłu farmaceutycznego a bezpieczeństwo lekowe, [w:] Bezpieczeństwo farmaceutyczne Polski – Raport, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa, październik 2015.
 5. Jacek Fundowicz, Marcin Peterlik: Transformacja polskiego rynku pocztowego, IBnGR, Warszawa 2014.
 6. Bohdan Wyżnikiewicz (red.), Łukasz Ambroziak, Jacek Fundowicz, Tomasz Kalinowski, Marcin Peterlik, Krzysztof Łapiński: Die Wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland, IBnGR we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, Warszawa 2014.
 7. Bohdan Wyżnikiewicz (red.), Łukasz Ambroziak, Jacek Fundowicz, Tomasz Kalinowski, Marcin Peterlik, Krzysztof Łapiński: Współpraca gospodarcza Polska – Niemcy, IBnGR we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, Warszawa 2014.
 8. Jacek Fundowicz, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz, Krzysztof Łapiński: Podatek akcyzowy w przemyśle tytoniowym – studium efektywności systemu, IBnGR, Warszawa 2013.
 9. Jacek Fundowicz, Bohdan Wyżnikiewicz: Wpływ zmian dochodów na strukturę wydatków gospodarstw domowych na tle zmian koniunktury w Polsce w latach 2006-2011, Handel Wewnętrzny, dwumiesięcznik IBRKK, nr 2/2013, Warszawa, marzec-kwiecień 2013.
 10. Jacek Fundowicz, Bohdan Wyżnikiewicz: Ex-post Assessment of Crisis Prediction Ability of Business Cycle Indicators, referat na 30 konferencję CIRET: Real-time monitoring and forecasting, Nowy Jork, USA, 13-16 października 2010.
 11. Jacek Fundowicz, Krzysztof Łapiński: Załamanie rynku kapitałowego 2008 roku a kryzys gospodarczy, [w:] Józef Garczarczyk (red.): Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, CeDeWu, Warszawa 2009.
 12. Jacek Fundowicz, Bohdan Wyżnikiewicz: Weekly Business Cycle Barometer. Methodology and Results, referat na 29 konferencję CIRET: Business Tendency Surveys and Policy Formulation, Santiago, Chile, 8-11 października 2008.
 13. Jacek Fundowicz, Bohdan Wyżnikiewicz: Badania koniunktury metodą tygodniowego barometru – metodologia i wyniki analiz, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, nr 80, Warszawa, 2008.
 14. Jacek Fundowicz, Bohdan Wyżnikiewicz: Fluktuacje koniunktury gospodarczej i giełdowej – perspektywa makroekonomiczna, [w:] Marek Mocek (red): Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Badań Marketingowych, Poznań 2006.
 15. Jacek Fundowicz, Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz: Regional Differentiation of Business Cycles in Poland 1999-2004, [w:] Economic Tendency Surveys and Cyclical Indicators. Polish Contribution to the 27th CIRET Conference, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, nr 75, Warszawa, sierpień 2005; [także w:] Statistics in Transition. Journal of the Polish Statistical Association, Vol. 7, No. 2, September 2005.
 16. Jacek Fundowicz: Koniunktura giełdowa a koniunktura makroekonomiczna, [w:] Krzysztof Piech, Sylwia Pangsy–Kania (red.): Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, listopad 2003.
 17. Jacek Fundowicz, Bohdan Wyżnikiewicz: Tygodniowy barometr koniunktury, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4 (639), kwiecień 2003.
 18. Jacek Fundowicz, Bohdan Wyżnikiewicz: Wpływ zewnętrznych cykli koniunkturalnych na polską gospodarkę, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, nr 72, Warszawa, listopad 2002.

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl